Pular para o conteúdo principal

Privacyverklaring sollicitanten en kandidaten

Kies taal: Deutsch, EnglishFrançois日本語Portuguese (Brasil)Spanish (México).

Versiedatum: 29 maart 2022

Doel

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het doel van dit document is om uiteen te zetten hoe DocuSign, Inc. en haar gelieerde ondernemingen (“ons”, “onze” of “wij”) persoonsgegevens over sollicitanten en/of kandidaten (gezamenlijk “u”) verzamelen, gebruiken, opslaan of op andere wijze verwerken, inclusief wanneer u onze carrièrewebsites opent of gebruikt, bv. https://www.docusign.com/company/careers, met wie we deze delen, en de rechten waartoe u toegang hebt.

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) dekt niet uw gebruik van de producten of diensten van DocuSign als consument (lees voor meer informatie de Privacyverklaring van onze website op https://www.docusign.nl/bedrijf/privacybeleid, of van websites en apps van derden die u mogelijk gebruikt, inclusief deze waarnaar we verwijzen op onze websites. U dient de voorwaarden en het beleid voor websites en apps van derden te lezen voordat u op een link klikt.

We raden u aan om deze Verklaring volledig te lezen om ervoor te zorgen dat u volledig geïnformeerd bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan of op andere wijze verwerken, evenals over uw privacyrechten. Als u echter onmiddellijk naar een bepaalde sectie van deze Verklaring wilt gaan, verwijzen wij u naar de onderstaande inhoudsopgave.

 1. Verzamelen van persoonsgegevens

 2. Gebruik van persoonsgegevens

 3. Delen van persoonsgegevens

 4. Bewaren van persoonsgegevens

 5. Uw keuzes

 6. Uw privacyrechten

 7. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

 8. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

 9. Hoe contact met ons opnemen

 10. Aanvullende bekendmakingen betreffende privacy voor sollicitanten en/of kandidaten in bepaalde landen

 

1. Verzamelen van persoonsgegevens

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op het invullen van openstaande vacatures en het aanwerven van kandidaten.

Persoonsgegevens die we van u verzamelen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen, in het kader van het sollicitatie- en aanwervingsproces:

 • Identificatiegegevens en contact informatie. Dit omvat uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, foto, werk- en persoonlijke referenties en contactgegevens, gegevens van de begunstigde en contact voor noodgevallen, en andere soortgelijke contactgegevens.

 • Nationale identificatoren en informatie over geschiktheid voor werk. Dit omvat uw nationale identificatienummer, burgerservicenummer, socialezekerheidsnummer , land, regio en geboorteplaats, nationaliteit, staatsburgerschap, visumstatus, verblijfs- en werkvergunningstatus en immigratie-informatie.

 • Demografische informatie. Dit omvat onder meer uw leeftijd, inkomen, burgerlijke staat, geslacht en militaire dienst.

 • Arbeidsverleden en informatie betreffende antecedentenonderzoek. Dit omvat uw Curriculum Vitae, werkverleden, professionele achtergrond en, indien van toepassing en toegestaan door de toepasselijke wetgeving, informatie in verband met socialemediaplatforms (bv. social media handle) of professionele netwerksites (bv. LinkedIn-profiel), kredietgeschiedenis, strafblad en andere informatie die tijdens antecedentenonderzoek kan worden onthuld.

 • Informatie over opleidingen. Dit omvat uw opleidingshistoriek, academische diploma's en kwalificaties, certificeringen en vaardigheden.

 • Bijzondere persoonsgegevens. Dit omvat informatie die een bijzondere behandeling vereist met betrekking tot ras en etnische afkomst, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond en gezondheids- en medische informatie, waaronder handicapstatus, waar we uw toestemming hebben verkregen of het verzamelen van dergelijke gegevens is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

 • Bewaking ter plaatse. Wij houden ook toezicht op onze kantoren en andere faciliteiten op de werkplek door middel van videobewaking (bv. televisie met gesloten circuit (“CCTV”)) en badgescans voor beveiligingsdoeleinden, afhankelijk van de vereisten van de lokale wetgeving en intern beleid. CCTV, waarmee beelden en videobeelden worden vastgelegd, wordt voornamelijk gebruikt om toezicht te houden op in- en uitgangen van kantoren, liftlobby's, ruimtes met waardevolle apparatuur (bv. serverruimtes) en andere geselecteerde ruimten met zeer gevoelige bedrijfsmiddelen of met een hoog risico op diefstal.

 • Overige informatie. Alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw sollicitatie (bijv. salarisgeschiedenis), met inbegrip van informatie die u verstrekt via een webformulier, tijdens een sollicitatiegesprek of als onderdeel van andere vormen van beoordeling.

Uw belangrijkste keuze betreffende dit soort persoonsgegevens is eenvoudigweg het niet verstrekken ervan, zoals door niet te solliciteren bij DocuSign. Voor andere mogelijke keuzes die u hebt, zie Sectie 5 (Uw keuzes) van deze Verklaring.

Persoonsgegevens die we verzamelen van andere bronnen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen van anderen, zoals: 

 • Externe bronnen. Voorbeelden van bronnen van derden zijn onder meer wervingsbureaus, bureaus voor antecedentenonderzoek, dienstverleners, voormalige werkgevers en/of scholen en onderwijsinstellingen, openbaar beschikbare informatie op websites of sociale media (bijvoorbeeld bij het solliciteren via LinkedIn, indien relevant voor aanwervingsdoeleinden en toegestaan door de toepasselijke wetgeving), en anderen voor wie het wettelijk toegestaan is om uw persoonsgegevens met ons te delen. Als u zich bijvoorbeeld registreert om gecontacteerd te worden door potentiële werkgevers op een andere website, kan de website mogelijk uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

 • Personen die u doorverwijzen. Andere personen kunnen ons uw persoonsgegevens geven. Als een vriend bijvoorbeeld denkt dat u geïnteresseerd bent in een baan bij DocuSign, kan hij of zij ons mogelijk uw contactgegevens en cv bezorgen.

 • Persoonsgegevens uit verschillende bronnen combineren. We kunnen de persoonsgegevens die we van verschillende bronnen ontvangen combineren met persoonsgegevens die we van u verzamelen en deze gebruiken zoals beschreven in deze Verklaring.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Over het algemeen, en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor operationele doeleinden om:

 • Uw sollicitatie te verwerken.

 • Uw relatie met ons beheren (bv. vergaderingen faciliteren, met u communiceren, u de gevraagde informatie verstrekken).

 • Een sollicitatie volgen doorheen het aanwervingsproces.

 • Contact met u op te nemen (inclusief via e-mail) of namens u contact met anderen op te nemen over geschikte vacatures, wanneer deze zich voordoen.

 • Contact opnemen met referenties met uw toestemming.

 • Antecedentenonderzoeken uitvoeren met uw toestemming.

 • U te evalueren in het wervings- en aanwervingsproces, inclusief om te beoordelen of u in aanmerking komt voor beschikbare functies bij DocuSign.

 • U evalueren voor huidige en toekomstige vacatures, inclusief het afstemmen van uw vaardigheden en interesses op de toepasselijke functievereisten.

 • Interne analyses uitvoeren om de sollicitanten en/of kandidaten die solliciteren te begrijpen en om ons aanwervingsproces te verbeteren, inclusief onze inspanningen voor diversiteit en gelijke kansen op werk.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. gezondheid en veiligheid, antidiscriminatiewetten).

 • Het analyseren van trends in de levenscyclus van sollicitanten en/of kandidaten, inclusief het genereren van rapporten in een geaggregeerd en anoniem of geanonimiseerd formaat.

Ander gebruik. We kunnen de informatie die we verzamelen combineren (“aggregeren”) of stukjes informatie verwijderen (“anonimiseren”) om de identificatie van een persoon te beperken of te voorkomen om te helpen met doelstellingen als onderzoek en werving. Zodra dergelijke informatie is geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat zij niet langer wordt beschouwd als persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, is deze Verklaring er niet meer op van toepassing.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de toepasselijke wetgeving een rechtsgrond vereist voor de verwerking, is onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die in deze Verklaring wordt beschreven afhankelijk van het type van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen of gebruiken. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u woont, kunnen er andere toepasselijke rechtsgronden zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens die hier niet worden vermeld.

Normaal gesproken verzamelen of gebruiken we persoonsgegevens van u of anderen wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en niet ondergeschikt is aan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden (bv. om met u te communiceren, om uw sollicitatie te evalueren, om onze aanwervingsprocessen efficiënt en eerlijk te beheren), of waar van toepassing, waar we uw toestemming hebben verkregen om voor een specifiek doel te verwerken. In bepaalde situaties kunnen we een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren (bv. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende werkgelegenheid en ondernemingsraden) of om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Wanneer we bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, zullen we ervoor zorgen dat een of meer van de rechtsgronden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld van toepassing zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot arbeidsrecht, verwerking met betrekking tot gegevens over u die u openbaar hebt gemaakt (bv. als u ons laat weten dat u ziek bent) en verwerking die noodzakelijk is voor het vaststellen, maken of verdedigen van juridische claims.

Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt over de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan of op andere wijze verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Sectie 9 van deze Verklaring.

 

3. Delen van persoonsgegevens

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en inclusief toestemming (zoals vereist), kunnen we persoonsgegevens delen in de volgende omstandigheden (waar van toepassing):

 • Intern. Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan personeel dat betrokken is bij de rekruterings- en aanwervingsprocessen, Human Resources of derde-beheerders betreffende werving of andere gerechtvaardigde zakelijke belangen.

 • Dienstverleners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners in verband met het leveren van diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: rekrutering, talentwerving en administratiediensten, technologiediensten, antecedentenonderzoeken, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en controles betreffende het arbeidsverleden. We hebben contracten met onze dienstverleners die de bescherming en het juiste gebruik van uw persoonsgegevens regelen.

 • Gelieerde ondernemingen. We kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen onder gemeenschappelijk eigendom of beheer van DocuSign, Inc. voor het werven of evalueren van sollicitanten en/of kandidaten, resourceplanning en talent en werving, evenals andere gerechtvaardigde zakelijke belangen zoals Human Resources-administratie en algemeen bedrijfsbeheer en -activiteiten.

 • Wervingsbureaus. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met wervingsbureaus aan wie u uw persoonsgegevens hebt verstrekt, of uw persoonsgegevens publiek toegankelijk maken voor wervingsbureaus.

 • Uw werkgever of organisatie of referentiecontroles. Wanneer u solliciteert naar een functie bij DocuSign, kan het voor ons noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen wanneer we contact opnemen met uw vorige of huidige werkgever om uw arbeidsverleden of uw referenties te verifiëren.

 • Publieke of overheidsinstellingen. We kunnen uw persoonsgegevens delen om onze wettelijke verplichtingen, voorschriften of contracten na te leven of om te reageren op een gerechtelijk bevel, administratieve of gerechtelijke procedure, zoals een dagvaarding, overheidsaudit of doorzoekingsbevel waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw informatie ook delen wanneer er bedreigingen zijn voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van beleidsdocumenten van DocuSign of andere overeenkomsten of om de wettelijke rechten van derden te beschermen, met inbegrip van onze werknemers, gebruikers of het publiek.

 • Zakelijke transacties. Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of overgedragen aan relevante derden in het geval van, of als onderdeel van de due diligence voor, een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, verkoop, fusie, consolidatie, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van ons volledige bedrijf of een deel daarvan, van activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). Als er een zakelijke transactie plaatsvindt, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de controle over uw informatie, evenals van de keuzes die u mogelijk hebt.

 • Toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens op andere manieren delen als u ons daarom heeft gevraagd of als u toestemming heeft gegeven.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze wordt verwerkt. De duur van de periode gedurende welke wij persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen en gebruiken en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zoals uiteengezet in ons beleid betreffende het bewaren van gegevens en/of onze norm voor gegevensverwerking. Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan eventuele bewaar- of wettelijke beperkingen. Als u bijvoorbeeld een baan bij DocuSign krijgt aangeboden en accepteert, bewaren we bepaalde informatie in uw personeelsdossier; als u de baan waarvoor u hebt gesolliciteerd niet wordt aangeboden of niet accepteert, zullen we uw gegevens in bepaalde landen na 6 maanden verwijderen, tenzij u ons machtigt om uw informatie langer te bewaren met betrekking tot mogelijke toekomstige kansen op een baan. Wanneer er technische beperkingen zijn die verwijdering of anonimisering verhinderen, beschermen we persoonsgegevens en beperken we het actieve gebruik ervan.

 

5. Uw keuzes

Deze sectie beschrijft veel van de acties die u kunt ondernemen om de verzameling, het gebruik, het opslaan of andere verwerking van uw persoonsgegevens te wijzigen of te beperken.

 • Sollicitatie. U kunt uw sollicitatie raadplegen en herzien. Als persoonsgegevens onjuist of onvolledig is, kunt u wijzigingen aanbrengen door een e-mail te sturen naar hr@docusign.com. Als u de baan voor de vacature waarvoor u hebt gesolliciteerd niet krijgt aangeboden of niet accepteert, zullen wij uw informatie bewaren voor het geval er zich andere geschikte opportuniteiten voordoen. Als u zich wilt afmelden, neem dan contact met ons op via het Portaal voor privacyverzoeken van DocuSign.

 • E-mailberichten inzake werving. U kunt zich afmelden voor e-mailberichten betreffende werving (die niet transactioneel zijn) die we u sturen door te klikken op de opt-out-link in het e-mailbericht. Houd er rekening mee dat we u een bericht kunnen sturen om te bevestigen dat u zich wilt afmelden.

 • Klachten. Wij zetten ons in voor het oplossen van geldige klachten over uw privacy en ons verzamelen, gebruiken, of bewaren of andere verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen of klachten met betrekking tot onze praktijken betreffende gebruik van gegevens of deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via het Portaal voor privacyverzoeken van DocuSign

 

6. Uw privacyrechten

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals hieronder in meer detail beschreven. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het Portaal voor privacyverzoeken van DocuSign.

 • U hebt het recht van inzage van de persoonsgegevens die we over u bewaren, inclusief details over waarom we deze verwerken.

 • U hebt het recht om onjuiste, onvolledige of verouderde persoonsgegevens over u te corrigeren.

 • In bepaalde situaties kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen, bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan te beperken of uw persoonsgegevens te exporteren naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Wanneer wij een beroep doen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. U kunt te allen tijde verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor wervingsdoeleinden. Zie Sectie 5 (Uw keuzes) van deze Verklaring voor meer informatie over uw keuzes.

 • Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, hebt u het recht om op elk moment vragen of klachten te richten aan uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u een verzoek indient om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, zullen wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken voor identiteitsverificatiedoeleinden. U kunt een vertegenwoordiger machtigen om namens u een verzoek bij ons in te dienen en wij zullen de identiteit van uw vertegenwoordiger of bevoegde wettelijke vertegenwoordiger verifiëren door bevestiging van u te vragen of door documenten die de machtiging van de vertegenwoordiger om namens u te handelen, aantonen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het Portaal voor privacyverzoeken van DocuSign.

Doorgiften naar de VS en derde landen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven buiten uw rechtsgebied, inclusief voor verdere verwerking. DocuSign heeft bindende bedrijfsvoorschriften aangenomen om de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte ("EER") en/of het Verenigd Koninkrijk naar DocuSign buiten de EER te vergemakkelijken. Overdrachten buiten de DocuSign-groep worden alleen gedaan naar organisaties die akkoord gaan met het naleven van de normen in onze bindende bedrijfsvoorschriften of die een ander geldig mechanisme voor gegevensoverdracht gebruiken onder de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. U kunt onze bindende bedrijfsvoorschriften bekijken op https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrc-csb-code.

 

7. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang, evenals alle andere vormen van onwettige verwerking. Om dit te bereiken, hebben we een Information Security Management System en andere onderliggende beleidsdocumenten en richtlijnen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens ontwikkeld en geïmplementeerd. Ons personeel heeft bijvoorbeeld alleen toegang tot de persoonsgegevens van een sollicitant en/of kandidaat voor zover nodig om de toepasselijke zakelijke doeleinden te vervullen en om hun werk uit te voeren, onder voorbehoud van geheimhoudingsplicht.

 

8. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Deze Verklaring maakt geen deel uit van een eventuele arbeidsovereenkomst en we kunnen deze van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen eventuele wijzigingen in deze Verklaring op deze pagina plaatsen. Elke versie van deze Verklaring wordt bovenaan de pagina geïdentificeerd aan de hand van de datum van de versie.

9. Hoe contact met ons opnemen

Voor vragen of klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze Verklaring kunt u contact met ons opnemen via privacy@docusign.com of per post naar DocuSign, Inc., Attention: Privacy Team, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten.

Voor sollicitanten en/of kandidaten in de EER is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens de DocuSign-entiteit waar u voor een baan hebt gesolliciteerd, maar vragen of klachten kunnen nog steeds worden gericht aan privacy@docusign.com.

 

10. Aanvullende bekendmakingen betreffende privacy voor sollicitanten en/of kandidaten in bepaalde landen

Als u woonachtig bent in een van de volgende landen, is de onderstaande Privacyverklaring ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover er een conflict bestaat tussen de landspecifieke bewoordingen hieronder en de bovenstaande bepalingen, hebben de onderstaande bepalingen voorrang voor de reikwijdte van dat conflict. 

Houd er rekening mee dat als u wordt aanvaard tijdens het wervings- en aanwervingsproces, de verwerking van uw persoonsgegevens volledig wordt geregeld door het Privacybeleid voor werknemers van DocuSign. In geval van een tegenstrijdigheid tussen dit document en het Privacybeleid voor Werknemers, heeft dit laatste voorrang. 

Australië

 • Doorgiften en bekendmakingen naar de VS en derde landen. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven of bekendmaken aan ontvangers in de volgende landen: Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Mexico, Singapore, Ierland, Egypte, Israël, India, Japan, Costa Rica, Noorwegen, Filipijnen, Zweden, Spanje, Uruguay en Georgië.

 • Hoe we uw persoonsgegevens beschermen. Uw persoonsgegevens zullen waarschijnlijk worden opgeslagen op IT-infrastructuur in Australië, de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of Canada.

 • Hoe contact met ons opnemen. Om een klacht in te dienen met betrekking tot onze naleving van de Australische wetgeving, kunt u contact met ons opnemen op een van de bovenstaande adressen. We zullen redelijke stappen ondernemen om de klacht te onderzoeken en u binnen een redelijke termijn van een antwoord te voorzien.

Brazilië

 • Doel. Betreffende sollicitanten en/of kandidaten in Brazilië is de verwerkingsverantwoordelijke DocuSign Brasil Participações Ltda, gevestigd te Rua Gomes de Carvalho, 1306 6º andar, Cj. 61 Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04547-005 Brazilië, registratienr. 35.228.557.541.

 • Gebruik van persoonsgegevens. Wanneer we bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, zullen we ervoor zorgen dat een of meer van de rechtsgronden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens van toepassing zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld verwerking die noodzakelijk is met het oog op het uitoefenen van onze rechten, inclusief in een contract en met betrekking tot gerechtelijke-, administratieve- en arbitrageprocedures.

 • Uw privacyrechten. Naast de hierboven vermelde rechten hebben sollicitanten en/of kandidaten in Brazilië het recht om:

  • Het bestaan van een verwerking bevestigd te zien;

  • Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens te corrigeren;

  • In bepaalde situaties bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, waardoor anonimisering, blokkering of het wissen van uw gegevens of het exporteren van uw persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vereist is; en

  • Informatie te verkrijgen over de entiteiten waarmee we uw persoonsgegevens delen.

Frankrijk

 • Doel. Voor sollicitanten en/of kandidaten in Frankrijk is de verwerkingsverantwoordelijke DocuSign France SAS, gevestigd in Immeuble Central Park, 9-15 rue Maurice Mallet, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk.

 • Uw privacyrechten.

  • U hebt het recht om bezwaar te maken op gerechtvaardigde gronden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer we verplicht zijn om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen of wanneer we niet aan dit verzoek kunnen voldoen, op basis van een verbod ten gevolge van een wettelijke bepaling.

  • Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om instructies te geven over hoe u wilt dat wij uw persoonsgegevens opslaan, verwijderen of delen na uw overlijden. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

  • Als u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht, hebt u het recht om te allen tijde vragen of klachten in te dienen bij de Franse toezichthoudende autoriteit (Commissie Nationale de l'Informatique et des Libertés – "CNIL"). U kunt contact opnemen met deze autoriteit door een brief te sturen naar de CNIL op 3 Place de Fontenoy, 75007 Parijs, Frankrijk, of telefonisch op +33 1 53 73 22 22.

  • Als u een verzoek indient om de hierboven genoemde privacyrechten uit te oefenen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren. U kunt een agent machtigen om namens u een verzoek bij ons in te dienen. Om dit te doen, zullen we de identiteit van uw agent of gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger verifiëren en een bewijs van uw eigen identiteit vereisen. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen inwilligen indien de documenten die de machtiging van de agent om namens u te handelen vaststellen, de precieze duur en het doel van die machtiging bevatten, evenals de bevestiging dat uw agent gerechtigd is om de ontvanger te zijn van de informatie die wij zullen verzenden.

Israël

 • Verzamelen van persoonsgegevens. U bent wettelijk niet verplicht om ons de persoonsgegevens te verstrekken die in Sectie 1 wordt beschreven.

 • Doorgiften naar de VS en derde landen. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven buiten uw rechtsgebied, inclusief voor verdere verwerking. Als u woonachtig bent in een rechtsgebied waar uw toestemming vereist is voor de overdracht naar een ander rechtsgebied van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, geeft u ons hierbij uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming voor een dergelijke overdracht door een sollicitatie in te dienen bij DocuSign.

Filipijnen

 • Hoe contact met ons opnemen. Voor vragen of klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens of deze Verklaring kunt u contact opnemen met Doug Luftman (Privacy-hoofdfunctionaris) door een e-mail te sturen naar privacy@docusign.com, telefonisch op +1 877 720 2040, of door een brief te sturen naar DocuSign, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, Legal Department, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105.